[pošta]             Rezort ČÚZK v roce 1996

    Předseda ČÚZK seznámil účastníky celorezortní porady v Karlových Varech (27.- 29. 1. 1997) s nejdůležitějšími událostmi předešlého roku. Z obsáhlého seznamu jsme některé vybrali.

LEDEN 1996
* ČÚZK zapůjčil na 3 roky FSv ČVUT v Praze server umožňující zapojení do sítě Internet.

ÚNOR 1996
* 8. 2. – bylo zahájeno soudní řízení o vydání budovy KÚ Praha-město v rámci mimosoudních rehabilitací.
* Byl přijat alternativní postup přiřazení kódů BPEJ k vlastnickým parcelám a začalo jeho zkoušení na 5 KÚ.
* Předseda ČÚZK zaslal ministru obrany první nástin koncepce jednotného základního SMD středních měřítek s horizontem realizace do r. 2005.

BŘEZEN 1996
* 14. 3. – schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ve 3. čtení novely zákonů č. 265 a 344/92 Sb.
* K 25. 3. bylo ČÚZK předloženo 1 650 požadavků na udělení úředního oprávnění k výkonu zeměměřických činností; z toho 1 621 žádostí bylo vyřízeno kladně.
* 29. 3. – byla slavnostně otevřena nová budova (přístavba) KÚ ve Strakonicích.

DUBEN 1996
* Geodézie Engineering Praha, s.r.o., odstoupila od projektu na privatizaci s. p. Geodézie Praha, který k 30. 6. končí hospodářskou činnost a od tohoto data je postupně rušen bez likvidace.
* 24. 4. – byla na ČÚZK zapojena nová digitální telefonní ústředna (podrobněji – časopis 6/96, s. 4).
* 25. 4. – byly publikovány ve Sbírce zákonů novely zákonů č. 265 a 344/92 Sb. jako zákony č. 90 a 89/96 Sb. (úplné znění těchto zákonů včetně novel – časopis 9 až 11/96).

KVĚTEN 1996
* Schválen materiál Informační strategie rezortu ČÚZK v oblasti KN (zpracován zejména na základě zkušeností, které získalo 7 pracovníků rezortu během měsíční stáže v Kanadě).
* ČÚZK využil možnosti ucházet se o rozšíření pomoci švýcarské vlády a připravil projekt vybavení rezortu fotogrammetrickou technikou nové generace.

ČERVEN 1996
* MV požádalo ČÚZK o zajištění speciálních map pro potřeby voleb do senátu (ZÚ zajistil za 2 měsíce).
* Sdružení MERGIN při CERCO byla poskytnuta vektorová databáze správních hranic ČR pro účely integrace a dalšího šíření v rámci celé Evropy.
* Za první pololetí 1996 vykonaly ZKI 1 572 kontrolních akcí a 240 akcí v rámci dohledu; řešily 125 stížností, oznámení a podnětů, ve 13 případech bylo zahájeno správní řízení ve věci porušování pořádku na úseku zeměměřictví.

ČERVENEC 1996
* 10. 7. – byla zveřejněna ve Sbírce zákonů vyhláška ČÚZK č. 190/96 Sb., nahrazující dřívější vyhlášku č. 126/93 Sb.
* 24. 7. – byla ČÚZK vyhlášena dvoustupňová obchodní soutěž na systémového integrátora nového IS KN.
* 31. 7. – převzal funkci ředitele postupně rušeného s.p. Geodézie Praha ing. Polák.

SRPEN 1996
* V r. 1996 měly být zahájeny práce na zavedení kódů BPEJ do KN ve více než 1 800 k.ú. (dokončeno přes 1 000 k.ú.).
* Předseda ČÚZK se obrátil dopisem na místopředsedu vlády ing. Luxe s žádostí o podporu požadavku přidělení účelově vázaných věcných neinvestičních výdajů ve výši 120 mil. Kč, které by umožnily zadat veřejné zakázky na zavedení kódů BPEJ do KN v r. 1997.

ZÁŘÍ 1996
* K 1. 9. byla naplněna vektorová topologicko-relační databáze ZABAGED/1 v rozsahu 1 005 listů ZM-10 (22 %) polohopisu a 872 (19 %) výškopisu; do konce r. 1996 dosáhne pokrytí 28 % území státu.
* Vláda ČR rozhodla o plošném snížení investičních výdajů s výjimkou mezd o 5 % v r. 1996, tj. v rezortu ČÚZK 37,7 mil. Kč.

ŘÍJEN 1996
* K 1. 10. byl vytvořen na ČÚZK odbor informatiky, jehož ředitelem je ing. Suchánek.
* 3. 4. 10. – se konal v Prachaticích první rezortní turnaj v malé kopané za účasti 4 družstev (podrobněji – časopis 12/96, s. 8).
* Bylo dohodnuto, že 2. projekt technické pomoci EU PHARE bude v 1. pol. 1997 orientován hlavně na dodávku 119 rastrových plotrů pro všechny KÚ, DP a ZÚ, dále na vybavení kompletním digitálním kartografickým výstupním systémem a výcvik technických odborníků (2 mil. ECU = asi 65 mil. Kč).
* Na základě výsledku veřejných obchodních soutěží byly podepsány smlouvy v celkovém objemu 35 mil. Kč, které zajišťují přiřazení kódu BPEJ k vlastnickým parcelám na 10 % území ČR podnikatelskými subjekty ve zbytku r. 1996 a v 1. pol. 1997.
* 7. 10. – byla zrušena veřejná obchodní soutěž na systémového integrátora nového IS KN pro formální chyby v nabídkách většiny účastníků a bylo připraveno vyhlášení nové jednokolové soutěže.
* 14. 10. – schválena Úvodní studie nového IS KN, určená především účastníkům nové veřejné obchodní soutěže.
* 21. 10. – byla vydána nová Pravidla užití SMD a produktů z nich přímo odvozených a poskytovaných v působnosti ČÚZK.

LISTOPAD 1996
* 1. 11. – byla podepsána dohoda o poskytování dat z KN pro potřeby finančních úřadů.
* 6. 11. – schválen nový Jednací řád KÚ, který nabyl účinnosti 1. 1. 1997.
* Podle vývoje statistik od 1. 1. 1993 převýšil během měsíce listopadu počet vkladů do KN číslo 1 000 000.

PROSINEC 1996
* Vláda ČR uložila předsedovi ČÚZK dořešit vyřizování úředních záležitostí obcí mimo úřední dny pro občany v okresech, kde to dosud nebylo umožněno.
* 16. 12. – byla oficiálně zahájena stavba nové budovy orgánů zeměměřictví a katastru v Praze 8 - Kobylisích s plánovaným termínem dokončení 31. 12. 1998.

(Další informace - časopis 3/97 na s. 6-7.)

Z časopisu Zeměměřič č. 3/97