[Home Page]
   Geodézie s "é" nebo geodezie s "e"

Nesnadná cesta k prosazení psané podoby slova geodézie s -é-

  Od vzniku Ústřední správy geodesie a kartografie (ÚSGK) v r. 1954, kdy bylo uvedeno do povědomí širší veřejnosti slovo geodesie (převážně až výhradně vyslovované jako geodézie), od r. 1958 jako geodézie (dle Pravidel českého pravopisu z r. 1958), uplynula do vydání nových Pravidel českého pravopisu v r. 1993 dosti dlouhá doba, aby bylo považováno za slovo vžité. Nebylo proto důvodu začít užívat, naštěstí jen některými autory, v nových Pravidlech uvedený tvar s krátkým -e-, aniž si tito autoři přečetli text Dodatku uvedených Pravidel (viz příloha č. 1), kde po přečtení zejména odst. 5, ale i odst. 1, by jistě shledali, že je nejen možné, ale i vhodné, používat původní tvar geodézie (analogie s tvary v Dodatku: gymnazium - gymnázium, defenziva - defenzíva - defensiva, atd.). Jestliže redakce odborných časopisů upravují v textu toto slovo do podoby s krátkým -e-, postupují nesprávně. Slovo geodézie označuje nejen vědní i studijní obor na vysokých a středních průmyslových školách, ale i dle původní Jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství (JKONH) a Jednotné klasifikace výkonů (JKV) pododvětví a obor činnosti v původní Jednotné soustavě sociálně ekonomických klasifikací a číselníků (JSSKaČ), nahrazené v současné době Odvětvovou klasifikací ekonomických činností (OKEČ) a Standardní klasifikací produkce (SKP), viz mé články v Zeměměřiči č. 5/1994 a č. 2/1995. Nemělo by se s ním proto zacházet dle libovůle na rozdíl od slov označujících běžnou věc zdaleka ne takového významu, jako např. bonbon - bonbón, drogerie - drogérie, baterie - batérie, atd.

  Protože začátkem letošního roku, při přípravě nového vydání skript Stavební geodézie, někteří spoluautoři prosazovali tvar s -e-, dotázal jsem se nejprve telefonicky v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky (JP ÚJČ AV ČR). Po rozmluvě, s odkazem na citovaný Dodatek a skutečnost převažujícího používání tvaru s -é-, mi byl doporučen tento způsob. S tím jsem seznámil vedoucí všech kateder našeho oboru Fakulty stavební ČVUT, Praha a při tom mi bylo jedním z nich doporučeno, abych se pokusil získat v tomto smyslu písemné vyjádření. Navštívil jsem proto 3. března t.r. osobně JP ÚJČ AV ČR, kde jsem se setkal se svým názorem na nevhodnost v nových Pravidlech uvedené podoby geodezie s pochopením. Doložil jsem ho poukazem na historický vývoj od r. 1954 až po základní právní normu zák. č. 200/94 Sb. «zeměměřický zákon», kde je např. v § 2, odst. h) slovo inženýrská geodézie s -é- a konstatováním, že za celé toto období se krátká podoba s -e- vůbec nevyskytla. Též mi byl z počítačové báze ukázán soubor textů, kde rovněž vysoce převažovala dlouhá podoba. K zaslání písemného vyjádření jsem byl požádán o písemnou žádost s uvedením stručné geneze, jak o tom bylo hovořeno. Tuto žádost (viz příloha č. 2) jsem napsal a odeslal 5. 3. t.r. Když uplynuly téměř 4 týdny a žádnou odpověď jsem nedostal, navštívil jsem znovu osobně 31. 3. t.r. JP ÚJČ AV ČR. Přítomní pracovníci se naštěstí na celou záležitost pamatovali, ale podivili se, že jsem odpověď nedostal, když na poradě bylo dohodnuto kdo ji napíše a při hledání mého dopisu konstatovali, že není k nalezení. Předal jsem jim proto jeho kopii a byli tak vstřícní, že písemnou podobu vyhotovili na počkání (viz příloha č. 3). Při jejím předávání jsem byl neformálně požádán, abych využil svého postavení a možností (obého nemaje) k ovlivnění co nejširšího okruhu autorů k psaní v odpovědi doporučované podoby geodézie s -é-. Přitom jsem byl dotázán, zda nejsem s někým ve sporu. Když jsem se tomu podivil, bylo mi řečeno, že měli v této záležitosti intervenci. Dále s jistým povděkem, ale i lítostí konstatovali, že jsem byl jediný, kdo tuto záležitost s nimi konzultoval.

  Dovolte mi, vážení čtenáři, jedno malé moralizující odbočení: Ani sebemenší problém se nevyřeší, není-li ochota ke komunikaci a dobrá vůle k dohodě. Dalším aspektem přitom je určitá laxnost a pohodlnost vystoupit proti něčemu, co se mi sice nelíbí, ale osobně přímo netýká a mohl bych se eventuálně s někým dostat do konfliktu, ztratil bych «ZBYTEČNĚ» čas, který bych mohl věnovat pro mě osobně prospěšnější činnosti než určité společenské angažovanosti, která osobně nepřinese nic kromě vlastního pocitu uspokojení, že se podařilo přispět k dobré věci.

  S uvedeným textem odpovědi jsem seznámil proděkana oboru doc. Ing. Fr. Krpatu, CSc., u kterého jsem nalezl plné pochopení a který vydal neprodleně pokyn všem katedrám oboru ve smyslu citovaného dopisu, jehož kopii jsem jim zaslal.

  Dále jsem měl snahu splnit zmíněnou žádost pracovníků JP ÚJČ AV ČR i v rezortu ČÚZK, kde se krátká podoba začala prvně vyskytovat v průběhu r. 1995. Na schůzce s předsedou Ing. Jiřím Šímou, CSc., dne 12. 4. t.r. jsem ho o vydání takového pokynu požádal (viz příloha č. 4) a předseda na mou žádost reagoval výzvou k podání písemného podnětu Terminologické komisi ČÚZK, což jsem učinil osobním předáním písemné žádosti (viz příloha č. 5) předsedovi této komise, řediteli VÚGTK Ing. Václavu Slabochovi, CSc., v níž jsem žádal o přizvání k jednání Terminologické komise. Do dnešního dne - 9. 8. 2000 - tedy téměř po 4 měsících jsem nedostal žádnou odpověď.

  Současný stav v psaní obou podob slova geodézie v některých oblastech si dovoluji dokumentovat (bez nároku na úplnost) takto:
1. právní normy, ČSN, slovníky
geodézie v
    - zák. č. 200/94 Sb., 1. 1. 1995
    naříz. vlády ČR č. 116/95/ Sb. (geod. refer. systémy, příl. č. 1), 14. 7. 1995
    ČSN ISO 7078 Pozem. stavby - Postupy měř. a vytyč. - Slovník a vysvětlivky, květen 1996
    ČSN 01 0115 Mezinár. slovník zákl. a všeobec. termínů v metrologii - říjen 1996
    Terminolog. slovník geodézie, vyd. ÚGKK SR a ČÚZK - 1998
geodézie v
    - vyhl. č. 31/95 Sb. ČÚZK

2. Fakulta stavební ČVUT Praha
  a) v názvech studijního oboru, kateder a všech předmětů studij. plánu - pouze podoba geodézie
  b) skripta čtyř kateder oboru z posledních 2 - 3 let jedna katedra - výhradně dlouhá podoba s -é-
  dvě katedry - většina s -é-, část s krátkou podobou -e-, kuriózní jsou skripta s -é- na obálce, uvnitř textu s -e-
  jedna katedra - slovo geodézie se nevyskytuje (nebo se mi je nepodařilo objevit)

3. Časopis Zeměměřič
  - od r. 1995 se v tiráži a ve všech článcích objevuje jen krátká podoba s -e- (zřejmě redakční úpravou). Namátkou z poslední doby uvádím článek Ing. Ferd. Radoucha: Jak pukaly ledy ...(Zeměměřič č. 4/2000), kde podoba s -e- se objevuje jak v názvech tehdy platných právních norem (zák. č. 46/71 Sb. o geodezii a kartografii, zák. ČNR č. 36/73 Sb. o orgánech geodezie ...) tak i v názvech tehdejších podniků Geodezie a jejich organizačních součástí středisek geodezie, což je anachronismus naruby a věcně nesprávné, ale nepřičítám to autorovi. Právě tak jsou i věcně nesprávně v témže čísle na str. 25 (vložený Zeměměřičský věstník) uvedeny v článku Životní výročí v roce 2000 u jubilantů z kateder o boru geodezie a kartografie FSv ČVUT Praha jen podoby s -e-, což opět nepřičítám autorovi Ing. Pospíšilovi, CSc.

   Závěrem prosím všechny, kterým tento stav není lhostejný, o přečtení a rozšíření výzvy k jeho nápravě.

       Výzva všem geodetům, geometrům či zeměměřičům

   Apeluji na vás všechny bez ohledu na postavení a sféru činnosti, abyste přijali mou výzvu k psaní slova geodézie v této podobě s -é- jak to vyplývá z doporučení jazykové poradny Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky v citovaném dopise z 31. 3. 2000 (viz příloha č. 3) a nečekali na případné úpravy Pravidel českého pravopisu jak to dopis naznačuje, protože to nebude okamžitě a jen pro tento jeden případ. Ukažte tak, že geodeti, geometři či zeměměřiči se dokáží alespoň v něčem sjednotit, když to v zásadnějších otázkách ke své škodě i ke škodě celého oboru ne vždy dokázali a považoval bych to osobně, mohu-li si dovolit malou neskromnost, za dárek k svému životnímu jubileu.

Praha, 9. srpna 2000            Miroslav Palata

Přílohy:
  č. 1 Dodatek Pravidel českého pravopisu z r. 1993
  č. 2 Žádost jazykové poradně k psaní slova geodézie
  č. 3 Dopis jazyk. poradny s odpovědí
  č. 4 Záznam z programu schůzky s předs. ČÚZK
  č. 5 Žádost předs. Terminologické komise ČÚZK

Poznámka redakce:
   V r. 1993 pravidla ČJ doporučovala psát slovo geodezie (krátke "e") s ohledem na tendence v psaní podobných slov. Naše redakce tuto úpravu přejal a snaží se ji dodržovat. Po obdržení výše uvedeného dopisu provedla redakce bleskový průzkum v terénu pomocí kanálu ZPP a konference katastr s těmito výsledky.

    Zdroj: Dopis pedagoga ČVUT Miroslava Palaty redakci Zeměměřiče z 9.8.2000.


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2000
[Server] [Geodezie] [Pošta]