[Home Page]

NOVÉ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY KE KATASTRÁLNÍM ZÁKONŮM
(stručný komentář)

V návaznosti na poslední novely katastrálního zákona, tedy zákona č. 344/1992 Sb., o KN ČR (katastrální zákon), byly novelizovány či nově vydány i některé prováděcí předpisy. Oprávnění autora prováděcích předpisů, tzn. ČÚZK, k vydání těchto předpisů, vyplývá z ustanovení § 30 zákona č. 120/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o KN ČR (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

Pro začátek si připomeňme alespoň ve stručnosti několik základních faktů týkajících se katastrální problematiky na území ČR. Především je potřeba zdůraznit, že KN ČR, vzniklý k 1. lednu 1993, vychází technicky z bývalé evidence nemovitostí, účelově preferující užívací vztahy k nemovitostem, ale svou filozofií se blíží pojetí dřívějších katastrů a veřejných knih.

Právní předlohou současného KN je bezesporu zákon č. 177/1927 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon), a jeho prováděcí předpisy vydané ministerstvem financí. Dalším právním zdrojem, a to v oblasti evidování věcných práv k nemovitostem, je obecný knihovní zákon č. 95/1871 Ř.z. (říšského zákoníku), doplněný zákony č. 92/1874 Z.z. (zemského zákoníku), č. 97/1874 Z.z. a č. 98/1874 Z.z., které měly charakter prováděcích předpisů. Již tehdejší způsob legislativního zabezpečení uplatňoval princip, že hlavní zákony se zabývaly zásadami problému, kdežto prováděcí předpisy řešily praktický způsob uplatňování zákonů.

Perfektní znalost obsahu prováděcího předpisu (v současné době je to vyhláška č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je nesmírně důležitá. Lze říci, že je naprosto nezbytná především pro tyto profese:

Orientační znalost obsahu vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je potřebná pro všechny, kteří jakýmkoli způsobem disponují s nemovitostmi, především pro:

LEGISLATIVNÍ BÁZE

Základní normou, která kodifikovala nová pravidla evidování věcných práv k nemovitostem, je zákon ze dne 28. dubna 1992 č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Zákon přijalo ještě tehdejší FS ČSFR. Následovaly republikové katastrální zákony. Pro ČR to byl zákon ČNR ze dne 7. května 1992 č. 344/1992 Sb., o KN ČR (katastrální zákon). Hned poté byl přijat zákon ČNR ze dne 7. května 1992 č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech. Všechny tyto zákony nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1993. Následně byla souhrnná zeměměřická problematika legislativně zabezpečena zákonem ze dne 29. září 1994 č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1995.

První dva zákony, tj. zákon č. 265/1992 Sb. a zákon č. 344/1992 Sb., byly doplněny společným prováděcím předpisem, kterým byla vyhláška ČÚZK č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o KN ČR (katastrální zákon) (dále jen "vyhláška č. 126/1993 Sb."), která nabyla účinnosti dnem 8. dubna 1993. Vyhláška č. 126/1993 Sb. byla dvakrát novelizována: vyhláškou č. 277/1993 Sb. a vyhláškou č. 99/1994 Sb. Obsah vyhlášky č. 126/1993 Sb. byl postupem doby překonán a v současné době již nemá žádnou obsahovou relevanci. Není tedy potřeba se zmíněnou vyhláškou v tomto komentáři zabývat.

V roce 1996 byla vyhláška č. 126/1993 Sb. nahrazena novou vyhláškou. Touto vyhláškou je vyhláška ČÚZK ze dne 19. června 1996 č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon ČNR č. 344/1993 Sb., o KN ČR (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. (dále jen "vyhláška č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů").

Vyhláška č. 190/1996 Sb. byla k dnešnímu dni novelizována celkem třikrát:

S poslední novelou obsahově a logicky souvisí nový předpis, kterým je vyhláška ČÚZK ze dne 24. dubna 2001 č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z KN ČR. Pro úplnost je potřeba ještě uvést, že katastrální zákon č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl doplněn nařízením vlády ze dne 7. března 2001 č. 111/2001 Sb., o porovnávání a přejímání údajů KN ČR a evidence obyvatel.

Novela provedená vyhláškou č. 179/1978 Sb. byla značně rozsáhlá. Byla však mnohokrát předmětem různých seminářů i písemných komentářů, takže je veřejnosti dostatečně známa. Není tedy potřeba se jí věnovat v tomto komentáři.

NOVELA VYHLÁŠKOU Č. 113/2000 Sb.

Paragraf 7:

Novelou se mění některé údaje o parcele, které jsou evidovány v KN:

Paragraf 7a:

Nově zařazený § 7a stanovuje způsob evidování údajů o budovách a bytech a nebytových prostorách. V podstatě upřesňuje a rozvádí skutečnosti, dosud popisované v §§ 4, 7 a 9 dosavadního znění vyhlášky.

Další úpravy:

V několika ustanoveních se formálně či stylisticky mění text. Úpravy vyplývají jednak z dopadu nově formulovaných §§ 7 či 7a, či mají původ v potřebě precizace textu nebo v zařazení některých doplňujících textových částí. Jedná se o tato ustanovení: § 8, odst. 1; § 9, odst. 1; § 18; § 28, odst. 1; § 28, odst. 2; § 28, odst. 3; § 29, odst. 3; § 34, odst. 3; § 36, odst. 5; § 61, odst. 3; § 69, odst. 3; § 78, odst. 4; § 85; a dále poznámky pod čarou č. 1), č. 54), č. 90).

Příloha:

Článek II. vyhlášky č. 113/2000:

Tento článek stanovuje, že údaje podle ustanovení bodů 2, 2a, 2b, 2c a 3 přílohy se do katastru zavádějí postupně a určuje režim oznámení o zavedení a lhůtu pro přechodné využití možnosti dosavadního způsobu.

NOVELA VYHLÁŠKOU Č. 163/2001 Sb.

Je důležité si uvědomit, že novela se týká vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy včetně změn vyjádřených vyhláškou č. 113/2000 Sb. Nelze tedy následující novelu porovnávat pouze s tzv. Úplným zněním, které je v odborné veřejnosti známé jako modrá verze.

Paragraf 1:

Paragraf 3:

Upravuje se znění odst. 9 tak, aby bylo v souladu s novelizovaným zněním § 9 (viz dále).

Paragraf 4:

V závěru odstavce se zrušují slova o popisu a umístění bytu a nebytového prostoru v budově pro nadbytečnost.

Paragraf 5:

V odst. 1 se ustanovení Závazné je geometrické určení a nižším kódem kvality (bod 12.15 přílohy) nahrazuje zněním Závazné je geometrické určení s nižší střední souřadnicovou chybou podle bodu 12.15 přílohy. Důvodem je preciznější a korektnější vyjádření problému.

Paragraf 7a:

Paragraf 8:

Paragraf 9:

(Dokončení příště.)

Ing. Jan Bumba

vyvěšeno: 3.září 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2001
[Server] [katastr nemovitosti] [Pošta]